Komitet Rewitalizacji – podsumowanie konsultacji społecznych

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje prowadzono w terminie od 5 maja 2017 do 5 czerwca 2017r.

Formy konsultacji:

 1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące projektu uchwały przesyłane na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składane pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Gdańska 6 w terminie od 5 maja do 5 czerwca 2017r – nie zgłoszono żadnych uwag.
 1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 17 maja 2017r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.
 • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gd.,
 • w trakcie spotkania omówiono projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,,
  • uczestnicy spotkania zgłosili uwagi do projektu dotyczące:
  • 3 ust. 1 – w przypadku niewykorzystania limitów zgłoszonych kandydatów na członków komitetu w poszczególnych kategoriach, wprowadzenie możliwości odpowiedniego zwiększenia liczby kandydatów w pkt 6 (przedstawicieli mieszkańców miasta Starogard Gdański innych niż wymienieni w pkt 1-5) – uwaga uwzględniona w projekcie uchwały,
  • 3 ust. 5 pkt 1 – możliwość powołania lub odwołania członka Komitetu z inicjatywy mieszkańców po akceptacji Komitetu Rewitalizacji – uwaga uwzględniona w projekcie uchwały,
  • 6 – wprowadzenie zapisu o wyłączeniu z podejmowania decyzji członków których może dotyczyć konflikt interesów – w zakresie którego ten konflikt dotyczy – uwaga uwzględniona w projekcie uchwały,
  • wprowadzenia zmian do formularza zgłoszeniowego – uwagi uwzględnione w projekcie uchwały.
 1. Konsultacje projektu uchwały przez:
  • Starogardzka Rada Rowerowa – wniesiono uwagę dotyczącą uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o miejsce na wpisanie kategorii z której się kandyduje – uwaga uwzględniona w projekcie uchwały,
  • Rada Gospodarcza – nie wniesiono uwag do projektu uchwały,
  • Rada Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański – nie wniesiono uwag do projektu uchwały,
  • Starogardzka Rada Sportu – nie wniesiono uwag do projektu uchwały,
  • Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Rada Społeczna, Rada Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański, Młodzieżowa Rada Miasta – nie zajęły stanowiska.