Informacja podsumowująca konsultacje społeczne GPR

Konsultacje prowadzono w terminie od 15 kwietnia 2019 do 14 maja 2019r.

Formy konsultacji:

1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji przesyłane na adres
rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składane pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta ul. Gdańska 6 w terminie od 15 kwietnia do 14 maja 2019r – nie zgłoszono
żadnych uwag.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 24 kwietnia 2019r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.

 • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
  Miasta w Starogardzie Gd.,
 • w trakcie spotkania omówiono podstawowe założenia oraz przewidywane do realizacji
  przedsięwzięcia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, jak również zmiany
  wprowadzone w projekcie w stosunku do aktualnie obowiązującego dokumentu,
 • uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do projektu programu.

3. Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji w dniu 25 kwietnia 2019r.

 • spacer prowadziła Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji
  Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży,
 • w trakcie spaceru analizowano problemy i potencjały obszaru rewitalizacji oraz
  przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w ramach programu,
 • uczestnicy spaceru nie zgłosili uwag do projektu programu.

4. Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 8 maja 2019r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.

 • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
  Miasta w Starogardzie Gd.,
 • w trakcie spotkania omówiono przewidywane do realizacji przedsięwzięcia projektu
  Gminnego Programu Rewitalizacji, jak również zmiany wprowadzone w projekcie w
  stosunku do aktualnie obowiązującego dokumentu,
 • uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do projektu programu.

5. Konsultacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przez:

 • Starogardzką Radę Sportu – nie wniesiono uwag,
 • Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański – nie wniesiono uwag,
 • Młodzieżową Radę Miasta – nie wniesiono uwag,
 • Radę Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański – nie wniesiono uwag,
 • Radę Gospodarczą – nie wniesiono uwag,
 • Komitet Rewitalizacji – nie wniesiono uwag.

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Starogardzka Rada Rowerowa,
Starogardzka Rada Kultury – nie zajęły stanowiska.