Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji w dniu 25 kwietnia 2019r.

  • spacer prowadziła Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji

Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży,

  • w trakcie spaceru analizowano problemy i potencjały obszaru rewitalizacji oraz przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w ramach programu,
  • uczestnicy spaceru nie zgłosili uwag do projektu programu.