Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

O naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Starogard Gdański zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/413/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji (zwany dalej Komitetem) stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Działalność Komitetu upływa wraz z zakończeniem prac związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet liczy nie więcej niż 20 członków, w tym:

 1. nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Prezydenta,
 2. nie więcej niż 4 przedstawicieli Rady Miasta,
 3. nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego Miasta Starogard Gdański,
 4.  nie więcej niż 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Miasta Starogard Gdański,
 5. nie więcej niż 2 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zrzeszenia właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji,
 6. nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców Miasta Starogard Gdański, innych niż wymienieni w pkt. 1-5.

W przypadku zgłoszenia mniejszej niż maksymalna liczby kandydatów dla kategorii wymienionych w pkt 1-5, dopuszcza się możliwość odpowiedniego zwiększenia liczby kandydatów wymienionych w pkt 6.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Członków Komitetu powołuje Prezydent w drodze Zarządzenia spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, którego wzór jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6, na stronie miasta: www.starogard.pl w zakładce Aktualności oraz na stronie: http://bip.starogard.pl/Article/id,345.html

Wypełnione zgłoszenia należy składać do 31 sierpnia 2017r.:

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard
  Gdański,
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6 – w godzinach urzędowania.
 • Nie będą rozpatrywane zgłoszenia: 
  • z datą wpływu po 31 sierpnia 2017r.
  • nie podpisane
  • przesłane w innej formie niż zgłoszenie
Pobierz: Komitet Rewitalizacji_formularz zgłoszeniowy