Powołanie Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 424/10/2017
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 4 października 2017r.

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z pózn. zm.2) oraz uchwały nr XLIII/413/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Komitet Rewitalizacji w składzie:

1) przedstawiciele Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych wskazani przez Prezydenta:

a) Przemysław Biesek-Talewski,
b) Urszula Ossowska,
c) Piotr Prabucki,
d) Sylwia Ossowska;

2) przedstawiciele Rady Miasta:

a) Piotr Szulc,
b) Tomasz Walczak,
c) Kazimierz Konkel,
d) Ryszard Gajda;

3) przedstawiciele środowiska gospodarczego:

a) Mariusz Szwarc,
b) Edward Sobiecki,
c) Andrzej Wrzoskiewicz;

4) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Anna Lembicz,
b) Irena Krzykowska,
c) Joachim Choina;

5) przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, zrzeszeń właścicieli nieruchomości, spółdzielni
mieszkaniowych:

a) Sylwia Milewska,
b) Jarosław Odebralski;

6) przedstawiciele mieszkańców:

a) Marta Saj,
b) Wioletta Niedziela,
c) Tomasz Szymborski.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Techniczno-
Inwestycyjnych.

§ 3. Termin pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji wyznacza się na dzień 11 października 2017r. o godz. 1600, w sali nr 101 Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
………………………….
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948 oraz z
2017 r. poz. 730 i 935.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1529.

 

Pobierz: ZARZĄDZENIE NR 424/10/2017 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 4 października 2017r.